Metodicko – organizačné pokyny pre š. r. 2017/2018

Organizačný poriadok Dejepisnej olympiády

Pokyny DO pre kat. B pre školský rok 2017/2018

Pokyny DO pre kat. C, D, E a F pre školský rok 2017/2018